Poem ระเบียงกลอน > กลอนห่วงใย

กลอนอวยพรให้หายป่วย

(1/1)

น้ำค้างบนพื้นทราย:
เอาไว้รวมกลอนสำหรับให้กำลังใจคนป่วยครับ

รู้ว่าเธอไม่สบายตอนนี้

ขอให้หายเร็วๆนะคนดี เป็นห่วงรู้ไหม

ทานยาให้ตรงเวลาด้วยนะ  อย่าลืมไป

ขอให้หายป่วยไวไว....เป็นห่วงเธอ

1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
There was an error while thanking
Thanking...
กลับไปในรูปแบบจริง